contact
asgc.be
H. Meeusstraat 49
2110 Wijnegem
Belgiƫ
Telefoon : +32 3 353 36 11
Email : wim < at > asgc.be

BTW : BE 0479836531

Factuurvoorwaarden asgc.be

1. De facturen die de leverancier opstelt uit hoofde van gepresteerde diensten en/of geleverde goederen zijn binnen de 15 dagen na ontvangst en zonder disconto te betalen, in cash op de zetel of op de bankrekening van de leverancier.

2. Door de aanvaarding van de factuur aanvaardt de klant deze voorwaarden en verzaakt hij aan de toepassing van eventuele eigen betalingsvoorwaarden

3. Gebeurlijke betwistingen dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier te worden meegedeeld

4. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het achterstallig factuurbedrag vermeerderd met de BTW, dit in toepassing van de artikelen 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek

5. Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die de leverancier maakt om de achterstallige factuurbedragen te innen en elke andere schade die de leverancier lijdt door de wanprestatie, worden vanaf de 30ste dag na factuurdatum, integraal doorgerekend aan de klant, aan 10% van de achterstallige factuurbedragen en BTW met een minimum van 250,00 euro. Dit eveneens in toepassing van artikelen 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek

6. Voor alle geschillen tussen partijen is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders.